Občianske združenie TisArt

Dňa 22.5.2015 sa členovia DS Daxner rozhodli zriadiť Občianske združenie pod názvom "Občianske združenie TisArt"

Cieľom a poslaním združenia je vytvárať podľa svojich možností podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, najmä v kultúre, ale aj vo verejnom a spoločenskom živote a tým prispievať k spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času.

Cieľom je aj združiť občanov za účelmi:

 • podpora umeleckej tvorby
 • rozvoj kultúry
 • realizácia a nácvik divadelných predstavení, koncertov, kultúrno-spoločenských akcií, hudobno-dramatických akcií
 • výchovnej a vzdelávacej činnosti rozvíjať mladých a talentovaných ľudí, poskytnúť im priestor na odborný a osobnostný rast
 • spolupráca so zahraničnými subjektmi 
 • zastupovanie umelcov a umeleckých skupín
 • vzdelávacie aktivity, realizované prostredníctvom workshopov a vzdelávacích seminárov
 • nadväzovanie spolupráce s inými občianskymi združeniami, neziskovými organizáciami a tretími osobami za účelom realizácie projektov vo verejnoprospešných oblastiach a za účelom skvalitnenia a presadenia cieľov združenia

Súčasne s hlavnými aktivitami je združenie oprávnené:

 • vykonávať informačnú, marketingovú, konzultačnú a poradenskú činnosť
 • organizačne zabezpečovať a usporadúvať semináre, školenia, vzdelávacie programy v súlade s cieľmi združenia
 • zabezpečovať vydavateľskú činnosť prípadne sa spolupodieľať na vydavateľskej činnosti s inými subjektmi

Predseda, štatutárny zástupca – Júlia Hodoňová

členovia:Dušan Kojnok, Michal Stejskal, Milan Cibuliak, Martina Vlčeková, Ján Kubove, Bibiána Rosiarová